Verlof aanvraag

Aanvraagformulier voor verlof:Regelgeving m.b.t. aanvragen extra (vakantie)verlof

De afdeling leerplicht van de Gemeente heeft onderstaande richtlijnen nogmaals onder de aandacht van alle scholen gebracht. SBO De Horizon houdt zich aan deze richtlijnen.
De leerplichtwet geeft de schooldirecteur de bevoegdheid zelfstandig te beslissen over verlofaanvragen tót tien dagen. Daarbij is de directeur gehouden aan de richtlijnen die de leerplichtwet daarover geeft:
Vakantie onder schooltijd is volgens de wet niet toegestaan. Er wordt echter één uitzondering op deze regel gemaakt: als blijkt dat door de specifieke aard van het beroep van (één van) de ouders het niet mogelijk is om in één van de reguliere schoolvakanties op vakantie te gaan. De aanvrager moet in dat geval kunnen aantonen, dat het grootste gedeelte van het inkomen verdiend moet worden in de periode waarin de schoolvakantie valt.
Een aanvraag voor vakantieverlof moet minimaal 8 weken van te voren ingediend worden en mag niet meer dan 10 schooldagen beslaan. Alle aanvragen die de 10 dagen overschrijden, moeten afgewezen worden- De directeur van de school mag slechts één keer per schooljaar vrijstelling verlenen tot ten hoogste 10 schooldagen. Het betreft hier geen optelsom. De verlofperiode mag niet in de eerste 2 weken van het schooljaar vallen.
Als er tijdens de vakantie iemand ziek wordt, waardoor het niet mogelijk is om op tijd terug te keren, moet de ouder/ verzorger een doktersverklaring uit het vakantieland meenemen, waaruit de duur, de aard en de ernst van de ziekte blijken. Dit om misverstanden te voorkomen.
Er wordt geen verlof gegeven voor ondermeer:
Familiebezoek in het buitenland, extra (wintersport)vakantie, vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding, een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale schoolvakantie op vakantie te gaan, verbouwingen in en om het huis, eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte, verlof voor een kind omdat de andere kinderen al vrij zijn.
U begrijpt dat de school (-directie) in de problemen komt als er toch een toestemming verleend wordt.

Mocht u, na het lezen van bovenstaande, nog vragen hebben, neemt u dan contact op met de school.