Medezeggenschapsraad

OOK OUDERS ZIJN WELKOM TIJDENS
DE BIJEENKOMSTEN
VAN DE MR


 


In de medezeggenschapsraad hebben 3 ouders en 3 personeelsleden zitting. De directeur zit als adviserend lid de vergaderingen geheel of gedeeltelijk bij.

De MR komt ongeveer een keer in de zes weken bijeen om over allerhande onderwerpen te praten zoals taakbeleid, schoolbeleid, schoolplan, schoolgids, zorgplannen, financieel beleid. De MR-vergaderingen zijn openbaar, dus u bent als toehoorder van harte welkom. Wanneer u een vergadering wilt bijwonen, wilt u dat dan wel tenminste 2 dagen van tevoren doorgeven aan de secretaris mr@horizon.unicoz.nl ?

Eén ouder en twee personeelsleden van de MR hebben ook zitting in de Gemeenschappelijk Medezeggenschapsraad (GMR). Dit is een overkoepelende raad waarin alle scholen van Unicoz door MR-leden worden vertegenwoordigd. De GMR bespreekt in de bijeenkomsten zaken die alle Unicoz-scholen aangaan, zoals de schoolvakanties.

Vragen aan de MR kunt u stellen via het e-mailadres: mr@horizon-unicoz.nl.
De MR bestaat uit de volgende leden:

Ouders:
Irma de Bruin
Dionne Dhorne

Personeel:
Viviane Verheijdt
Chantal Ouwerschuur

Lisette Verkes heeft zitting in de GMR namens SBO de Horizon.