Visie en identiteit

"WIJ GAAN OP RESPECTVOLLE WIJZE MET ELKAAR OM"


 

Visie

Onze leerlingen leven in een samenleving die voortdurend verandert. Ze hebben onderwijs en zorg nodig om hen voor te bereiden op hun plek in de samenleving. Niet alleen kennis en vaardigheden, maar ook de sociaal-emotionele en morele ontwikkeling horen daarbij.

Door een open houding leren kinderen van jongs af aan op een respectvolle manier om te gaan met verschillen. Door elkaars verschillen te respecteren en te accepteren komen wij tegemoet aan de eigenheid van elk kind. Het is voor ons belangrijk dat leerlingen:

  • zicht en vertrouwen krijgen in hun eigen handelen en weten waar hun mogelijkheden liggen;
  • zich begeven in een omgeving waarin ze zich gezien, gewaardeerd en begrepen voelen;
  • weten waar ze aan toe zijn;
  • weten dat ze worden geholpen daar waar ze moeilijkheden ondervinden.


Ons onderwijs wordt zodanig ingericht dat de leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. Het wordt afgestemd op de voortgang in de ontwikkeling van het kind.

Identiteit

Alle kinderen, ongeacht culturele of religieuze achtergrond, zijn bij ons welkom. Een multiculturele samenstelling zorgt voor een rijke leeromgeving waarin we op respectvolle wijze omgaan met elkaar en met elkaars (geloofs)overtuiging. Ons onderwijs is betrokken op mens en wereld. We bieden ruimte aan ieder individu, er is respect voor ieders inbreng. We staan dan ook stil bij de religieuze betekenis van Advent, Kerst, de 40-dagentijd, Goede Vrijdag, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren.

Het dagelijkse bezinningsmoment geeft de leerlingen gelegenheid om kort na te denken over onderwerpen die hen bezig houden of actualiteiten die hun aandacht vangen.