Deze school maakt deel uit van de Unicoz onderwijsgroep

Deze school maakt deel uit van de Unicoz onderwijsgroep

MR

Welkom bij de MR

Voor elke school staat de kwaliteit van het onderwijs voorop, en voor SBO ‘De Horizon’ is dat niet anders. Iedereen die bij de school betrokken is, directie, teamleden én ouders, wil goed onderwijs in een veilige school. De Medezeggenschapsraad draagt hieraan bij.

De Medezeggenschapsraad (MR)

In de Medezeggenschapsraad (MR) overleggen vertegenwoordigers van de drie betrokken partijen met elkaar over alle aspecten van het onderwijs. Zowel ouders als leerkrachten hebben zo invloed op het beleid van de school. De ideeën van ouders over goed onderwijs hoeven niet altijd overeen te komen met die van de leerkrachten en/of de directie. Daarom is het goed dat de MR namens ouders en leerkrachten tot eenduidige standpunten komt en die bespreekt met de directie. Zo is het beleid van de school een zaak van ons allemaal.

Wat doet de MR binnen school?

De directie heeft voor een aantal zaken instemming van de MR nodig. Voor andere zaken heeft de MR de bevoegdheid om advies te geven. In de praktijk betekent dit dat de MR over veel verschillende aspecten van de school meedenkt en haar standpunten met de directie bespreekt. Belangrijke onderwerpen in de MR zijn onder meer:

•de vormgeving van het onderwijs: hoe stimuleer je kinderen om hun talenten te ontwikkelen, hoe schep je een veilige omgeving om te leren en fouten te mogen maken? Maar ook: hoe help je kinderen om prettig met elkaar om te gaan, wat doe je aan pesten, hoe dragen we onze protestants-christelijke identiteit uit?

•de omgeving van het onderwijs: is het schoolplein een leuke en veilige speelplek, wordt de school voldoende  schoongemaakt, is de school voor leerlingen en leerkrachten een veilige plek (luchtkwaliteit, brandveiligheid), worden er ontruimingsoefeningen gedaan?

De directie maakt voor verschillende delen van het beleid een plan, bijvoorbeeld: het schoolplan (beleid over het onderwijs), het nascholingsplan (beleid over de scholing van de leerkrachten), het ICT-beleidsplan (beleid over het inzetten van computers), het formatieplan (hoe wordt de formatie ingezet: hoeveel groepen hebben we volgend jaar). Al deze plannen worden in de MR besproken. De MR legt vervolgens haar vragen en opmerkingen voor aan de directie en geeft een advies of verleend haar instemming (of niet).

Andersom kan de directie de MR vragen over bepaalde kwesties mee te denken, bijvoorbeeld over de groei van de school: welke groepsgrootte is nog werkbaar?

Wie zitten in de MR?

De MR is samengesteld uit drie teamleden en drie ouderleden:

- Marieke van Peet (team)

- Irma Wekking (team)

- Vacature

- Brenda Oliver (ouder)

- Lilian Lechner (ouder)

- Thea v.d. Wallen (ouder)

Als een ouder-lid de MR verlaat, worden ouders opgeroepen zich kandidaat te stellen voor het opvullen van de vacature. Mochten zich meer kandidaten melden, dan worden er verkiezingen gehouden. De zittingstermijn van MR-leden is drie jaar. Ze zijn daarna een keer herkiesbaar.

Hoe en wanneer doet u een beroep op de MR?

Als ouder of personeelslid kunt u (schriftelijk) contact opnemen met een lid van de MR over zaken die de school aangaan. Het gaat hierbij om zaken die belangrijk zijn voor de gehele school, voor meerdere leerlingen of om zaken die op langere termijn spelen. De MR is niet de plek om individuele kwesties te bespreken. In dit geval bespreekt u de kwestie eerst met de leerkracht en daarna met de directie. Als dit niet tot een bevredigende oplossing leidt, kunt u een MR-lid benaderen.

Via deze website kunt u de verslagen van de MR lezen. Graag horen wij van u wat uw mening is over de punten die we in de MR bespreken. Als MR vertegenwoordigen we team en ouders. Het is altijd prettig om van de achterban te horen of de koers die we bewandelen, de juiste is. We staan open voor uw mening; er is rond de schooltijden altijd wel een MR-lid te vinden, in de school of op het schoolplein!

De MR-vergaderingen zijn openbaar. Wilt u een MR-vergadering bijwonen, dan kunt u dit aangeven bij de voorzitter.

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad; voor bovenschoolse zaken

De Horizon  is onderdeel van Unicoz-onderwijsgroep. Een groep van 24 protestants-christelijke, katholieke en interconfessionele basisscholen in Zoetermeer en een school voor voortgezet onderwijs..

Sommige zaken worden voor alle Unicoz-scholen op dezelfde manier geregeld, zoals bijvoorbeeld het personeelsbeleid, het meerjarenfinancieel beleid, het bestuursformatieplan, algemene regelingen over identiteit, integriteit en sociale media, of zaken met verstrekkende gevolgen zoals een scholenfusie. Voor die zaken is er een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Gesprekspartner voor de GMR is de algemene directie. Meer informatie over de GMR vindt u op de website van de GMR-Unicoz: www.nldata.nl/gmrunicoz.

Bent u geïnteresseerd in het GMR-werk en wilt u er wel eens meer van horen?  Neem dan contact op met de voorzitter van de GMR: Jaap van den Akker, 079 3317133, jvandenakker@casema.nl.